Privacyverklaring

Privacy Policy V.o.f. Trahus

V.o.f. Trahus hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. V.o.f. Trahus houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • - Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy; Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • - Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • - Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • - Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • - Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als V.o.f. Trahus zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door V.o.f. Trahus verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • - Administratieve doeleinden;
 • - Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • - Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • - De overeengekomen opdracht

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan V.o.f. Trahus de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • - Voornaam;
 • - Tussenvoegsel;
 • - Achternaam;
 • - Adres;
 • - Plaats;
 • - Verzendadres;
 • - (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • - (Zakelijk) E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door V.o.f. Trahus opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • - Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door V.o.f. Trahus verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • - Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • - De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan V.o.f. Trahus de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • - Voornaam;
 • - Tussenvoegsel;
 • - Achternaam;
 • - Telefoonnummer;
 • - E-mailadres;
 • - Geboortedatum;
 • - Salarisgegevens;
 • - Kopie ID;
 • - BSN-nummer;
 • - Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door V.o.f. Trahus opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • - Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • - Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • - Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • - Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • - Het onderhouden van onze software
 • - Verstrekking personeelsgegevens aan verzuimbegeleider

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

V.o.f. Trahus bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • - Alle personen die namens V.o.f. Trahus van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • - We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • - We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • - Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • - We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • - Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en de gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Wij verstrekken deze gegevens niet aan derden.

Gebruik van cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

Diensten van Google

Onze website maakt gebruik van bepaalde diensten van Google waarbij gebruik kan worden gemaakt van cookies en andere technieken, zoals Google Analytics, om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op hun servers in de Verenigde Staten.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Websites van derden

Deze privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijziging Privacy Statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement. Het verdient daarom aanbeveling om deze privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzingen op de hoogte bent.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

V.o.f. Trahus 
Harselaarseweg 99
3771 MA 
Barneveld
0342 – 745 222
info@trahus.nl

Voordelen van skeletbouw

Moderne houtskeletbouw levert niet alleen maatwerk maar voldoet ook aan de EPC-normen die de overheid heeft gesteld zonder dat daarvoor dure warmteterugwinsystemen of ontsierende zonnepanelen e.d. nodig zijn. U draagt bij aan de CO2-reductie want u bouwt met duurzame prefab lage energie panelen met een hoge isolatiewaarde. Deze panelen geven het comfort van een korte opwarmtijd, dus bij thuiskomst is uw huis snel op temperatuur.

Doordat Trahus prefab werkt wordt de bouwtijd aanzienlijk verkort en heeft u nagenoeg geen last van weersinvloeden. Het lage gewicht van de slanke prefab panelen draagt niet alleen bij aan de ruimte in uw huis, maar maakt het bouwen ook gemakkelijker en vereist minder zware fundering.

Recente Projecten

Prefab Lage Energie Panelen